למעט במעשי ניסים - רמב"ן לפרשת נוח

 | עדכון אחרון: 19/10/2012 12:16

רבים מהמפרשים שאלו כיצד זה הצליח נוח להכניס כל כך הרבה חיות ומזונותיהן לתוך התיבה. הנה כך שואל זאת הרמב"ן בפירושו לפרק ו' פס' יט':

""ידוע כי החיות רבות מאד, ומהן גדולות מאד כפילים וכראמים וזולתם, והרמש הרומש על הארץ רב מאד. גם מעוף השמים מינים רבים אין להם מספר, וכמו שאמרו רבותינו (חולין סג ב): מאה ועשרים מיני עופות טמאים יש במזרח וכולם מין איה הם, ולעופות טהורים אין מספר. והנה יצטרך להביא מכולם שיולידו כמותם. וכאשר תאסוף לכולם מאכל אשר יאכל לשנה תמימה, לא תכיל אותם התיבה הזאת, ולא עשר כיוצא בה..."

רבים מהחוקרים ביטלו לכן את מעשה התיבה ואמרו שהיא לא תיתכן. תשובתו של הרמב"ן איש האמונה היא שהקב"ה עשה נס:

"...אבל הוא נס, החזיק מועט את המרובה".

אך הרמב"ן ממשיך וחוקר בעניין ומעמיד אחד מיסודות האמונה:

"ואם תאמר - יעשנה קטנה ויסמוך על הנס הזה? ראה השם יתברך לעשותה גדולה כדי שיראו אותה בני דורו ויתמהו בה ויספרו עליה וידברו בעניין המבול וכנוס הבהמה והחיה והעוף לתוכה, אולי יעשו תשובה. ועוד עשו אותה גדולה, למעט בנס, כי כן הדרך בכל הנסים שבתורה או בנביאים לעשות מה שביד אדם לעשות, והשאר יהיה בידי שמים".

הרמב"ן שואל - אם זהו נס, לשם מה היה צריך נוח לבנות תיבה גדולה, הרי בכל מקרה גודלה לא יכיל את כל מה שצריך להיכנס ויצטרכו כאן נס, אז שתהייה כבר תיבה קטנה והנס יהיה יותר גדול.

תשובתו הראשונה - עשה כן כדי למשוך את תשומת ליבם של אנשי הדור אולי ישימו לב במהלך הבנייה העצום ויחזרו תוך כדי זה בתשובה.

תשובתו השנייה מעמידה אחד מיסודות האמונה - אם יש אפשרות למעט במעשה הנס, הקב"ה תמיד יעשה כן, כי הנהגת ה' היא שיעשה האדם כל מה שבידו לעשות, ורק אחרי השתדלותו המירבית, הקב"ה יסייע עם הנס.

סכנה גדולה יש במעשה הניסים, שהאדם יפסיק להשתדל ויסמוך על הנס. אומר לנו כאן הרמב"ן יסוד חשוב - האדם חייב להשתדל ככל יכולתו, רק אחרי שיראה ה' שהאדם משתדל, יסייע לו מעבר לגדר הטבעי.

דוגמא נוספת לדבר מדברי הנביאים היא המקרה עם אלישע הנביא בספר מלכים ב' פרק ד', שם הנביא מסייע לאישה אלמנה שחייבת כספים רבים. הוא שואל אותה מה יש לה בבית והיא עונה לו שיש לה רק כד שמן. הוא מבקש ממנה למזוג את השמן לכלים וכל פעם השמן בכד מתמלא. למעשה זה נס פך השמן הראשון...

מדוע הטריח אלישע את האישה להריק את השמן לכלי ועוד כלי וכך לכלים רבים? הרי היה יכול בנס יותר גדול להמציא לה עשרות כדי שמן מלאים?

הוא אשר אמרנו. האדם צריך להשתדל ככל יכולתו, והיא לא היתה יכולה מעבר לזה, ורק על גבי ההשתדלות, בא הנס.